คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.พ.62 ถึงวันที่ 12 พ.ค.62
 (อ่าน 42)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ)
 
     
                     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) "งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น" โดยเน้นกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นภาคใต้ โดยมี นางสาวมาณี แก้วชนิด นักวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณพืช การเก็บ และการใช้ประโยชน์ และเพื่อรวบรวบ ทำทะเบียนพรรณพืชในพื้นที่ เทศบาลโคกม่วง ในโครงการนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น นักวิชาการป่าไม้ นายกเทศบาล ปลัดเทศบาล เกษตร ตำบล สภานักเรียน ตำบลโคกม่วง และผู้สนใจอื่นๆ