คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 14 ก.พ.62
 (อ่าน 43)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน (โรงเรียนป่าพะยอม)
 
     
                      เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายงานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน (Sci for Kind) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ การเสียสละเวลา และแรงกาย ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนภายนอก ในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์กำหนดกิจกรรมทางด้านวิชาการเรื่อง กรด-เบส อินดิเคเตอร์ และการหาความกระด้างในน้ำประปา ร่วมกับทางโรงเรียน มีภาคบรรยายทฤษฎีและภาคปฎิบัติโดยอาจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชยและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นนักเรียนรายงานและสรุปผลการทดลองที่ได้จากการเรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 48 คน และนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอม 62 คน ครูหมวดวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 คน