คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.62 ถึงวันที่ 17 พ.ค.62
 (อ่าน 58)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน (ตลาดสดป่าพะยอม,วัดป่าพะยอม)
 
     
                              เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายงานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน (Sci for Kind) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ตลาดสดป่าพะยอม และ วัดป่าพะยอม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ การเสียสละเวลา และแรงกาย ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนภายนอก ในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 สถานที่ สถานที่แรกคือตลาดสดป่าพะยอม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวรายงานโครงการที่ได้จัดขึ้น และนายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอป่าพะยอมและคณะฯ กล่าวต้อนรับการจัดโครงการดังกล่าว โดยโครงการในครั้งนี้มีกิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาล้างจานของนิสิต,กิจกรรมแนะนำผลงานของนิสิต,กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชุมชน,กิจกรรมสาธิตการแยกขยะ ส่วนสถานที่สอง คือ วัดป่าพะยอม นิสิตร่วมกันเตรียมงานในวันสำคัญศาสนา 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีเวียนเทียน ทำความสะอาดโรงธรรม จัดทำบอร์ดวันสำคัญ จัดทำประวัติหลวงพ่อตาบอด เป็นต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน โดยมีอาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติและอาจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว