คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 11 มิ.ย.62
 (อ่าน 29)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
               เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561 ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 19 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561 ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 19 ได้มีการกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ทั้งหมด 64 คน โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม ประธาน สอวน.สาขาวิชาชีววิทยา และรองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ประธาน สอวน.สาขาวิชาเคมี ร่วมกล่าวต้อนรับนักเรียนและชี้แจงการเข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 8 -23 มีนาคม 2562 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนักเรียนเป็นสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 34 คน และสาขาวิชาเคมี จำนวน 30 คน โดยนักเรียนจะได้รับความรู้จากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น สำหรับรายวิชาชีววิทยาและเคมี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ รวมถึงการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริงอีกด้วย