คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 11 มี.ค.62
 (อ่าน 57)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ GLOBE TSU
 
     
  วันที่ 11 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับโรงเรียนเครือข่ายโครงการ GLOBE ภายใต้โครงการอบรมและพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และการทำงานวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเทคนิค และประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 75 คน ประกอบด้วย นักเรียน 45 คน ครู 10 คน และกรรมการโครงการ GLOBE 20 คน โรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนสตรีระนอง  2) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  3)โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  4)โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  5)โรงเรียนนิคมควนขนุน  6)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  7)โรงเรียนสตรีพัทลุง  8)โรงเรียนปัญญาวุธ มีโครงงานจำนวนทั้งหมด 14 งานวิจัย 
   ทั้งนี้ มีพิธีมอบเงินสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนองานให้วิจัยให้กับ 8 โรงเรียน  โดยมี อ.ดร.ธนพันธุ์  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.นันทิดา  สุธรรมวงศ์ และคณะกรรมการโครงการ GLOBE ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวด้วย