คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.62 ถึงวันที่ 12 มิ.ย.62
 (อ่าน 33)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
 
     
                   เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการประชุมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เพื่อรายงานผลการตรวจสอบตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานเงินรับฝากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 8 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินรับฝากมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)