คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.58 ถึงวันที่ 12 ต.ค.58
 (อ่าน 237)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)
 
     
 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดค่ายปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื่องเยื่อพืช ให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์แะละวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยการกำกับดูแลของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 145 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 11 คน ซึ่งอ.ดร.จารุวัตร  จันทร์ประดิษฐ์ เป็นวิทยากรหลักในการอบรมดังกล่าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนแลครู ก่อนเริ่มกิจกรรม ... ข่าวโดย งานบริการวิชาการ