คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.59 ถึงวันที่ 19 ก.พ.59
 (อ่าน 196)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เกี่ยวข้าว โครงการทำนาเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
 
     
เมื่อวันที่ 27 ุมกราคม 2559 บรรยากาศท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล (รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย (ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกันเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตคณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตพัทลุง โดยเป็นโครงการภายใต้การควบคุมดูแลของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โครงการทำนาข้าวเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปลูกข้าว 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวเล็บนก
 บนพื้นที่จำนวน 3 ไร่