คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.59 ถึงวันที่ 19 ก.พ.59
 (อ่าน 1181)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
 
     
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง  อาจารย์ ดร.นิรมล  จันทรชาติ และกลุ่มนิสิตอาสาแก๊สชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการ ภายใต้กิจกรรมการศึกษาดูงาน "การผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนและศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง