คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.59 ถึงวันที่ 19 ก.พ.59
 (อ่าน 199)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ๑ คณะ ๑ ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
 
     
 
 เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.พ. 59 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ ๑ คณะ ๑ ขุมชน กิจกรรมที่ 1 การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  
โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง นำโดย ผศ.ดร.สารภี  ไชยรัตน์ และ นายสมโชค เอกหิรัญราษฎร์  นายก อบต.ตะแพน ร่วมกับ ตัวแทน บุคลากร ได้แก่ อ.สุนิสา  คงประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่่วยศาสตราจารย์สุดสาคร  สิงห์ทอง และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยดอินทรีย์จากพื้นที่นาตัวอย่างของนายกระบวน  รักษ์จันทร์ ด้วยวิถีภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
 
นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร  สิงห์ทอง ยังได้นำนิสิตปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ลงพืันที่ภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างและเรียนรู้ในรายวิชา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับโครงการบริการวิชาการอีกด้วย ... ข่าวโดย งานบริการวิชาการฯ