คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.59 ถึงวันที่ 31 ต.ค.59
 (อ่าน 232)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานน้อมระลึกถึงเวลาที่ผูกพัน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
     

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานน้อมระลึกถึงเวลาที่ผูกพัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่คณะและมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ มี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และอาจารย์เกษียณอายุราชการในปีก่อนหน้า เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก ณ ห้อง SC216 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมภายในงาน มีการชมวิดีทัศน์แสดงประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึก พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ครุวรรณพัฒน์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2.  อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ตั้นสุวรรณ สังกัดสาขาวิชาเคมี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิตา ตั้นสุวรรณ สังกัดสาขาวิชาเคมี
5. อาจารย์ ดร.อานอบ คันฑะชา สังกัดสาขาวิชาเคมี
6. คุณสงวน อินทเสโน สังกัดสาขาวิชาเคมี