คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.59 ถึงวันที่ 27 ก.ย.59
 (อ่าน 563)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตลาดนัดชาววิทยาศาสตร์สร้างสุข : Happy Science Society
 
     
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะทำงานโครงการ Happy Work Place คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดชาววิทยาศาสตร์สร้างสุข : Happy Science  Society กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เกิดความรักสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อต่อสังคมการทำงาน และส่งเสริมการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง อันเป็นพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการนำแนวคิดให้เชิญชาวบ้านมาถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิธีการทำอาหาร เครื่องดื่ม ขนมพื้นบ้านท้องถิ่นใต้หรืออาหารสุขภาพอย่างง่าย เช่น ขนมจาก ขนมต้มภาคใต้ น้ำดื่มสมุนไพร สลัดผัก ฯลฯ ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ประกอบกับการกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยท้องถิ่นใต้ หรือผ้าไทยในลักษณะต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของประเทศชาติ โดยมีนางวิลัย  สีใหม่ และชาวบ้านลานโย มาเป็นวิทยากรและร่วมทำขนมให้กับบุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
ข่าวโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้