คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ย.59 ถึงวันที่ 27 ก.ย.59
 (อ่าน 244)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหวานข้าว ฤดูการทำนา ปี พ.ศ.2559 : โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน
 
     
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ฝ่ายงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  ณ ทุ่งนาสาธิต ครอบครัว นายวิบูลย์  รักจันทร์ บ้านหน้าควน หมู่ที่ 6 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการหว่านข้าวร่วมกับชาวบ้านชุมชนตะแพน และเป็นการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างกิจกรรมโครงการบริการวิชาการร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม รายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม รายวิชาโครงงานวิจัย รายวิชาหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 – 4  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร  สิงห์ทองเป็นผู้ควบคุม ในกิจกรรมครั้ง ครูและนักเรียนโรงเรียนตะแพนพิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
.... ข่าวโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้