คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.59 ถึงวันที่ 27 ก.ย.59
 (อ่าน 290)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
 
     
เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม กรรมการ อาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร กรรมการ และนางสาวเสาวลักษณ์ นุ่นเกลี้ยง เลขานุการ ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบการประเมิน แนะนำคณะผู้บริหาร การสัมภาษณ์กลุ่มกรรมการประจำส่วนงาน กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน กลุ่มอาจารย์ กลุ่มนิสิต กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้งานวิจัย/บริการวิชาการ และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน