คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.59 ถึงวันที่ 31 ต.ค.59
 (อ่าน 233)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานรับขวัญทานตะวัน ช่อที่ 40
 
     

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน  2559 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการรับขวัญทานตะวันช่อใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตรุ่นพี่ ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในคณะ อีกทั้งเป็นการค้นหาตัวแทนนิสิตใหม่ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เข้าประกวด Freshy Boy & Girl Science, TSU 2016 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีบุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับรับชมวีดีโอแนะนำผู้เข้าประกวด เปิดตัวผู้เข้าประกวดฯ ใน Concept "The lost Maya"  และประกาศผลรางวัลขวัญใจทานตะวัน 2016 และผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถาม สำหรับการตัดสิน มีนิสิตที่ได้รับรางวัล Freshy Boy & Girl Science, TSU 2016 ดังนี้

1. นางสาวพิชญ์นรี เศวตศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา รางวัล Freshy Girl 2016 และรางวัลการแสดงยอดเยี่ยม 
2. นางสาวธัญญารัตน์ คำเสน นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. นางสาวเบญจวรรณ ค้อมสิงห์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4. นายศูภณัฐ เกษตริกะ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รางวัล Freshy Boy 2016
5. นายนิธิกร อุทัยเวียนกุล นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม
6. นายธนภัทร ศรีรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
7. นางสาวกมลเนตร หนูชูชาติ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา รางวัลขวัญใจทานตะวัน 2016
8. นางสาวจันทร์จริรา ก้านกิ่ง  นิสิตชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม

ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลดังกล่าว มา ณ ที่นี้ด้วย