คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ก.ย.59 ถึงวันที่ 31 ต.ค.59
 (อ่าน 197)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเพื่อสังคม : โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน
 
     
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามอบหนังสืออ่านนอกเวลา ให้กับห้องสมุดโรงเรียนตะแพนพิทยา โดยกิจกรรมดังกล่าว นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 - 4 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.อรยา ปรี่ชาพานิช   อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง   อ.มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า และ น.ส.อัจฉรา ขุนลึก เป็นตัวแทนในนามคณะวิทยาศาสตร์ มอบหนังสือให้น้องๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 
.... ข่าวโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้