คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ต.ค.59 ถึงวันที่ 13 พ.ย.59
 (อ่าน 360)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
 
     
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : การสร้างสุขภาวะในองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา จาตุพรพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย ตลอดจนต่อยอดและพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุม SC1218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง และ ห้อง SC216 วิทยาเขตสงขลา