คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
EdPEx
เริ่มแสดง :: 23 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.60
 (อ่าน 260)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรม "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)" ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม SC 1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 ลงทะเบียนออนไลน์
 รายละเอียดเพิ่มเติม