คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.60 ถึงวันที่ 29 พ.ค.61
 (อ่าน 225)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2559
 
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ สังกัดสาขาวิชาเคมี รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ระดับดี 
2. นายศุภกร กตาธิการกุล นักวิชาชีพ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ระดับดี 
ซึ่งเข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (The 9th Science Research Conference) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี