คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.60 ถึงวันที่ 29 พ.ค.61
 (อ่าน 344)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 3
 
     
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน ศักยภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟท์ในการควบคุมโรคไหม้ ของข้าว (Magnaporthe oryzae)

2. อาจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงาน การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญ และการผลิตสาร ทุติยภูมิจากเซลล์เพาะเลี้ยงองุ่น

3. อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ภาคบรรยาย ด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์
ผลงาน การควบคุมสัญฐานวิทยาของอนุภาคนาโน MnBi ที่ สังเคราะห์ด้วยวิธีการทางเคมี

4. นายศุภกร กตาธิการกุล สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ภาคบรรยาย ด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์
ผลงาน การวัดระดับน้ำโดยใช้เทคนิคการวัดความจุไฟฟ้า

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย รางวัลดีเด่น ภาคบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ผลงาน การจำแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยแบบกึ่งอัตโนมัติโดยวิธีการทางเหมืองข้อมูล
  
 คลิกชมภาพบรรยากาศภายในงาน