คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
EdPEx
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 2 มิ.ย.62
 (อ่าน 465)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( SCI EdPEx Team)