คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 2 มิ.ย.61
 (อ่าน 356)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9
 
     

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรทนา ยอดณรงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วท.บ. จุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ “ระดับดีเด่น” กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีววิทยา และชีววิทยาศึกษา เรื่อง การชักนำให้เชื้อ Klebsiella  pneumoniae กลับมาไวต่อยากลุ่ม cephalosporin ด้วย พลาสมิด CRISPR/Cas9 ที่มีบริเวณ spacer ต่อยีน blaSHV-18 โดยมี ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยฯ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี