คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.61
 (อ่าน 272)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] รางวัลจากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
 
     


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ฉัตร ผลนาค   รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์  บุคลากรสังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สมพล ชีวมงคลกานต์   ปราณี หนูทองแก้ว  นักวิจัย ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลบทความ “ดีเด่น” สาขาเซลล์แสงอาทิตย์และการใช้ประโยชน์ บทความเรื่อง อิทธิพลของการจัดวางตำแหน่ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายขนาดกำลัง 3kW : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  
จากการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (13th Conference On Energy Network of Thailand) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่