คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.61
 (อ่าน 276)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] รางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
 
     

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตตินันท์ แซ่ลิ้ม นิสิตชั้นปีที่ 4 วท.บ. ฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มฟิสิกส์ ผลงาน การพัฒนาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยหมากและยิปซัมเทียมเพื่อประยุกต์เป็นเทคโนโลยีวัสดุสาหรับอาคาร (Development of fiber cement plate with benelt  nut fiber and flue gas desulfurization sludge applications for building materials technology) โดยมี อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ
  
จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเ ในกลุ่มฟิสิกส์ จำนวน 18 โครงงาน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ