คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 19 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
 (อ่าน 345)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     
  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร. สุวิทย์ คงภักดี บุคลากรสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
2. อาจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม บุคลากรสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559
3. อาจารย์ ดร. ณวงศ์ บุนนาค บุคลากรสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560