คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
 (อ่าน 299)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
 
     

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตทุกคนให้สามารถปรับตัวและมีจิตสำนึกที่ดีในการเรียนรู้ที่ส่งผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รู้จักและได้รับฟังโอวาทจากบุคลากร รับทราบประวัติของคณะวิทยาศาสตร์และพระบิดาวิทยาศาสตร์ (รัชกาลที่ 4) เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และรับทราบแนวทางเรียน การทำกิจกรรม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อแนวทางในการวางแผนสู่การทำงานในอนาคต ตลอดจนเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่เข้าเป็นสมาชิกคณะวิทยาศาสตร์

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมทั้งบรรยาย ในหัวข้อ บัณฑิตวิทยาศาสตร์ กับประเทศไทย 4.0 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงพิธีเปิดจากนิสิตรุ่นพี่ การแนะนำประวัติพระบิดาวิทยาศาสตร์ พิธีประดับเข็มและไทนิสิตใหม่ การเสวนา เรียนดี กิจกรรมเด่น และเป็นสุข จากศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  โภชนานุกูล ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้นำเสวนา และมีนายเจียระไน  ชนะศรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 นางสาวชฎาพร  วุ่นจันทร์  สาขาวิชาชีววิทยา  ชั้นปีที่ 3  นางสาวชลิดา  ฤทธิเดช  สาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 3 นางสาวฐิตาวดี  ถั่วพานิช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 นายสมศักดิ์   เส้งนุ้ย  สาขาวิชาฟิสิกส์  ชั้นปีที่ 3 นายอภิสิทธิ์   หนูหมัด   สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ร่วมเสวนา และการเสวนา อนาคตสดใส เตรียมกายและใจให้พร้อม จากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนายบัณฑิต  ทองสงฆ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้นำเสวนา และมีนางสาวธนัตต์วรรณ ศรีจันทร์ ศิษย์เก่า วท.บ.คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองปริง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  ร.ท.หญิง เหมือนแพร เนาวมุกดา ศิษย์เก่า วท.บ.ฟิสิกส์ แผนกอุปกรณ์ดับเพลิง กองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นางสาวศิเนตร กิ้มเส้ง ศิษย์เก่า วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าที่ ร.ต.ธีระพงศ์  เอี่ยมอิน ศิษย์เก่า วท.บ.ชีววิทยา QA Incoming Supervisor  Innolatex (Thailand) Co.,Ltd.(สงขลา) นายสวัสดิ์  ขุนหลัด  (สวัสดิ์) ศิษย์เก่า วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม ฝ่ายบุคคล บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขาบางกล่ำ (สงขลา) นายณัฐพงษ์  บุญชุม  (คิม) ศิษย์เก่า วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักจัดการกากของเสียเเละสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ นายเอกราช  ราชรักษ์ (แซม) ศิษย์เก่า วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เจ้าของธุรกิจเพาะพันธุ์กุ้ง และการแสดงต้อนรับจากนิสิตรุ่นพี่วิดยาคฑากร และผู้นำเชียร์คณะวิทยาศาสตร์

ภาพ: คทายุทธ์ / PRSci