คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
 (อ่าน 353)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
     
        คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดย อ.ดร.ธนพันธุ์  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และมีพิธีถวายสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (รัชกาลที่ 4) ในวันที่ 18 ส.ค. 2560 โดยมีมีผู้ร่วมชมงาน จำนวน 5,358 คน และมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 956 คน 
        กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรัยเยาวชน ระดับประถมศึกษา สำหรับคัดเลือกตัวแทนเป็นระดับภาคใต้เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ  5 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ การวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อย 
       นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแข่งขันระดับมัธยมศึกษา อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  และมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมถึง การแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิทยาศาสตร์ จากสาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชา อาทิ สตูดิโอเคมี โครมาโทกราฟี กรด เบส จากธรรมชาติ Crossword biology การสร้างแบบจำลองระบบท่อลำเลียงพืช การแสดงนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลาและรดน้ำต้นไม้ เปิดบ้านพฤกษศาสตร์ DNA มหาสนุก การฉายภาพยนต์ 3 มิติ เทียนไขดูดน้ำ ดอกไม้เปลี่ยนสี การแสดงหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิทรรศการจากโครงการ GLOBE STEM กิจกรรมเสวนา "วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืน" ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง และ ชุมชนเครือข่ายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาทิ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานจังหวัดพัทลุง เทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง และ ชุมชนบ้านพร้าว ชุมชนโคกม่วง ชุมชนเขาหัวช้าง ชุมชนป่าบอน ชุมชนลานข่อย เป็นต้น .... ข่าวโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้