คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.60 ถึงวันที่ 1 ม.ค.61
 (อ่าน 189)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว
 
     
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโหนด (รพ.สต.บ้านสวนโหนด) ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ชุมชนตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจเลือดเพื่อหาสารพิษในร่างกาย โดยนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสวนโหนด กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้สารเคมี วิทยากรโดย รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นางพะยอม  ชูเรือง เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสวนโหนด กิจกรรมการลดการใช้สารเคมีในนาข้าว และพืช ผักในชุมชน โดย ผศ.ดร.สุดสาคร  สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการบูรณการการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับรายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม โดยมีชาวบ้านชุมชนตะแพนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน   
      กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และเป็นการบูรณการโครงการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนให้กับนิสิตของทั้ง 2 คณะ จำนวน 38 คน ใน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม รายวิชาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการให้นิสิตได้เรียนรู้นอกสถานที่ตามสภาพจริง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะให้นิสิตทำงานร่วมกับชุมชน .... ข่่าวโดย งานบริการวิชาการและจัดหารายได้...ภาพถ่ายโดย คทายุทธ์  คงมณี ...