คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.60 ถึงวันที่ 1 ม.ค.61
 (อ่าน 190)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรียร์
 
     
           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลตำบลลานข่อย จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3  จัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนห้วยศรีเกษร ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง หัวข้อการอบรม ได้แก่ การลดปริมาณขยะในชุมชน วิทยากร โดย อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ การอบรมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ โดยการนำเศษอาหารมาใช้นำหมักชีวภาพ วิทยากร โดย อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ การอบรมการทำระบบแก๊สชีวภาพด้วยเศษอาหาร สำหรับในครัวเรือนและโรงเรียน วิทยากร โดย ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง โดยมีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 คน ประกอบด้วย ตัวแทนสถานประกอบการล่องแก่งและที่พัก อาทิ ล่องแก่งหนานมดแดง ล่องแก่งวังวาดี ล่องแก่งวังไม่ไผ่ ล่องแก่งจวนเจ้าถิ่น จำนวน 9 คน ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยศรีเกษร จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 5 คน นักเรียนและครู โรงเรียนห้วยศรีเกสร จำนวน 15 คน
       ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นให้กับชุมชนแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ใน 3 รายวิชา ได้แก่ ได้แก่ รายวิชาการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม รายวิชาหัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 และรายวิชาสถิติวิเคราะห์ 2 รวมทั้งหมดจำนวน 37 คน เป็นการให้นิสิตได้เรียนรู้นอกสถานที่ตามสภาพจริง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะให้นิสิตทำงานร่วมกับชุมชน
 .... ข่่าวโดยงานบริการวิชาการและจัดหารายได้