คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.60
 (อ่าน 229)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล เยาวชนคุณภาพแห่งปี
 
     

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร  นางสาวกนกวรรณ  อินทร์พรหม  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้ารับรางวัล  เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

การคัดเลือกและมอบทุนการศึกษา เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีตามโครงการ บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2017ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาที่เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง โดยคัดเลือกจากแฟ้มประวัติผลงานด้านการเรียนและด้านกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดย เป็น 1 ใน 19 สถาบันที่ได้เข้ารับรางวัล