คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 12 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 12 ม.ค.61
 (อ่าน 408)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมลวรรณ คำอ่อน และ นางสาวสุมลรัตน์ ไชยโย โดยได้รับรางวัล ระดับดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
 
     
                       คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธมลวรรณ คำอ่อน และ นางสาวสุมลรัตน์ ไชยโย โดยได้รับรางวัล ระดับดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานการประชุมเสวนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยนางสาวธมลวรรณ คำอ่อน ได้นำเสนอผลงานเรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบเซลล์สุริยะขนาด 1 kWp ภายใต้สภาวะภูมิอากาศของภาคใต้ และนางสาวสุมลรัตน์ ไชยโย ได้นำเสนอผลงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีตัวเก็บรังสีอาทิตย์รูปแบบต่างกัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560