คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.60 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.61
 (อ่าน 312)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
 
     

                     คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ผลงานเรื่อง Lipase from hepatopancreas from pacific white shrimp (Litopenaeus Vannamei) : Partitioning characterization and its application in biodiesel production