คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 25 ม.ค.61
 (อ่าน 504)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก
 
     
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
เรื่อง การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก
รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560


                                  ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 พ.ศ.2551 – 2562 ที่มีเป้าหมายสร้างกำลังคนระดับปริญญาเอกเพื่อให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,600 คน โดยให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอกในสาขาที่โครงการกำหนดในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและเอกของคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่ร่วมโครงการ ในสาขาที่โครงการระบุตามเอกสารแนบท้าย โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ

ระยะเวลาการสมัคร
วันที่ 15 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561