คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 26 ม.ค.61
 (อ่าน 129)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 
     
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ คณาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสทำบุญในวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และคณะวิทยาศาสตร์ และเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการทำบุญทำทาน อนุรักษ์-สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่เริ่มต้นจากรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในองค์กร 
ทั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญมายังบุคลากรและผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งร่างกายและจิตใจ ประสงค์สิ่งใดสมปรารถนาตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ