คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 28 มี.ค.61
 (อ่าน 757)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ประกาศรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 รอบที่ 2 โครงการโควตา
 
     - โครงการโควตาที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติทั่วไป
1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.2 มีภูมิลำเนาอาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดพัทลุง หรือ ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดพัทลุง
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 

- โครงการโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติทั่วไป
1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนในพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) หรือ 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  

- โครงการทักษะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติทั่วไป
1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
1.2 มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงผลงานและความสามารถ
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  

- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติทั่วไป
(เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดมีจำนวนมากขอให้ผู้สมัครอ่านจากรายละเอียดโครงการ)
  


สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

- หลักสูตรคณิตศาสตร์
- หลักสูตรสถิติ

2. สาขาวิชาเคมี
-  หลักสูตรเคมี
-  หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม

3. สาขาวิชาชีววิทยา
-  หลักสูตรชีววิทยา
-  หลักสูตรจุลชีววิทยา

4. สาขาวิชาฟิสิกส์
-  หลักสูตรฟิสิกส์

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ