คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
 (อ่าน 980)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ประกาศรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยศึกษาปีที่ 6 ส ายสามัญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
1.2 กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่เบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 กรณีมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1.1 และ 1.2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบ

   

สาขาวิชาที่เปิดสอน
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

- หลักสูตรคณิตศาสตร์
- หลักสูตรสถิติ

2. สาขาวิชาเคมี
-  หลักสูตรเคมี
-  หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม

3. สาขาวิชาชีววิทยา
-  หลักสูตรชีววิทยา
-  หลักสูตรจุลชีววิทยา

4. สาขาวิชาฟิสิกส์
-  หลักสูตรฟิสิกส์

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 -  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ