คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ม.ค.61 ถึงวันที่ 3 ก.พ.61
 (อ่าน 130)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าแก่หน่วยงานต่างๆ
 
     
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2560
                
อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) และทีมบุคลากร

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 
             ในงานจัดพิธีทำบุญกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้ามองกระเช้าแก่คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนและคณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

วันที่ 27 ธันวาคม 2560
              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าปีใหม่แก่กลุ่มฝ่ายบริหาร ณ โถงกลาง  ณ ตึกโดม และเข้าพบพร้อมมอบกระเช้าปีใหม่แก่รองคณบดีและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานคณะ

วันที่ 28 ธันวาคม 2560
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าปีใหม่แก่ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด) และ อาจารย์อาจารี นาโค (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)

วันที่ 4 มกราคม 2561
             ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมและรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 10 มกราคม 2561
            สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เขาพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 และมอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 และในเวลาต่อมาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์  ผู้บริหารและคณะทำงานเข้าพบท่านอธิการบดี ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 และมอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่