คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ม.ค.61 ถึงวันที่ 26 ม.ค.61
 (อ่าน 378)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ
 
     


กำหนดการ

เวลา

                             

13.00 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 13.45 น.

กล่าวเปิด

โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง)

13.45 14.45 น.

 

 

14.45 16.45 น.

บรรยาย เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ของการวิจัยระดับอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

โดย อาจารย์ ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  อ้นทอง

      อาจารย์ ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ

 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม