คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.61 ถึงวันที่ 24 ม.ค.61
 (อ่าน 481)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ
 
     
                        วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.45 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการวิจัย ของบุคลากรในคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์ ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมจำนวน 83 คน