คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
 (อ่าน 114)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
     
                      วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.20 - 15.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่จริง ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) และแผนศิลป์ทั่วไป (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา) จำนวน 61 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 8 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กล่าวต้อนรับ และมีคณาจารย์จากคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุง ร่วมนำเสนอข้อมูลแนะแนวศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก  CR. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง