คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
 (อ่าน 154)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านพลังงาน
 
     
       วันที่ 27 มกราคม 2561 งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ โดย อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน 31 คน  จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียน Nara prefectural seisho Hish school ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย นักเรียนคนไทย จำนวน 8 คน นักเรียนญีุ่ป่น จำนวน 8 คน ครูคนไทย  จำนวน 12 คน และครูคนญี่ปุ่น จำนวน 3 คน  ในการเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ อาจารยสาขาวิชาฟิสิกส์ และ ได้รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปี พ.ศ.2559 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ งานวิจัยพลังงานลม และพลังงานทดแทน ตลอดจนเยี่ยมชม สถานที่ในการทำวิจัยด้านพลังงานทดแทน ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ข่าวโดย ...งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ภาพโดย ...คทายุทธ์  คงมณี