คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 3 ก.พ.61 ถึงวันที่ 3 เม.ย.61
 (อ่าน 293)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลประกาศเกียรติคุณ
 
     

 

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

1.รางวัลระดับดีมาก
เรื่อง คลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์เซ็นเซอร์ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
โดย ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ (มธ.)
ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย

2.รางวัลประกาศเกียรติคุณ
เรื่อง แบบจำลองระบบสุริยะโลกเสมือนผสานโลกจริง
สาขาการศึกษา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์

         ซึ่งเข้าร่วมรับมอบรางวัล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานวัน “นักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1. “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา”อนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 1703000001 ผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
2.เรื่อง “เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต” อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12606 
ผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และมีนักวิจัยเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 (รอบตัดสิน) ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 เรื่อง