คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.61 ถึงวันที่ 13 เม.ย.61
 (อ่าน 271)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท-เอก วิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา 2561
 
     


- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา
 

- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก วิธีพิเศษ (สอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ