คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.พ.61 ถึงวันที่ 15 เม.ย.61
 (อ่าน 98)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง
 
     
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีพัทลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 5 จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีหัวข้อการอบรม เรื่อง การเตรียมสารละลาย การหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว    โดย ผศ.วรากร  วิศพันธ์  เรื่อง เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ แคตไอออน แออนไออน โดย อ.ดร.พนิตา  ก้งซุ่น เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี กรด เบส โดย อ.ดร.จักรพงศ์      ไชยบุรี เรื่อง เลนส์นูนและเลนส์เว้า โดย อ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน เรื่อง  การวัดและความผิดพลาด โดย ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล เรื่อง สมดุลแรง โดย อ.ดร.สุทธิษา  ก้อนเรือง เรื่อง     ความหนืดของของเหลว โดย ผศ.ดร.ฉัตร  ผลนาค เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย โดย อ.ดร.การะเกด  แก้วใหญ่ เรื่อง ไฟฟ้าและพลังงาน โดย อ.ภรพนา  บัวเพชร์ โดยมี อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ เป็นผู้ดูแลกิจกรรมด้านบริการวิชาการทั้งหมด 

ข่าวโดย  งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ภาพโดย คทายุทธ์  คงมณี