คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.61 ถึงวันที่ 19 พ.ค.61
 (อ่าน 299)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] อาจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 
     


                 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  
มีมติอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560(วันที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่องการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นวันที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนและผลงานทางวิชาการได้มีการเผยแพร่แล้ว)