คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.พ.61 ถึงวันที่ 9 มี.ค.61
 (อ่าน 152)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บัณทิต] รายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่กรอกระบบภาวะการมีงานทำ
 
     
                     ประชาสัมพันธ์บัณฑิตที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอให้บัณฑิตที่ยังไม่กรอกแบบสอบถามในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://www.employ.mua.go.th ขอให้บัณฑิตที่ยังไม่กรอกแบบสอบถามกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

เว็บไซต์กรอกข้อมูล
www.employ.mua.go.th

รายชื่อบัณฑิตไม่กรอกข้อมูล*** บัณฑิตที่มีรายชื่อและกรอกข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย ให้นำหลักฐานการกรอกข้อมูลที่สำเร็จ มายืนยันในวันซ้อมรับปริญญาที่คณะวิทยาศาสตร์ด้วย