คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 2 มี.ค.61 ถึงวันที่ 3 เม.ย.61
 (อ่าน 244)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] นางสาวนาริสา บินหะยีดิง นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการสนับทุนอุดหนุนการวิจัย
 
     


                       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตนักศึกษา ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561  ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และมีนิสิตได้รับทุนคือ  นางสาว นาริสา บินหะยีดิง นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับการสนับทุนอุดหนุนการวิจัย (วช.) แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การผลิตไบโอดีเซลและโมโนเอซิลกลีเซอรอลจากไลเปสตรึงรูปบนพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต ทางคณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย