คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.61 ถึงวันที่ 2 ก.ค.61
 (อ่าน 358)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program
 
     
                  ด้วย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดให้มี โครงการ "Leadership Development Program" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2561 กำหนดจัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คนดังนี้

รุ่นที่ 49 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561  ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
รุ่นที่ 50 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

               ในการนี้ ทางสำนักฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นิสิตในสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยผู้ที่สมัครฯ ต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของคณะ/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่างๆ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที 2,3 ของทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตลอด 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ที่