คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.61 ถึงวันที่ 19 พ.ค.61
 (อ่าน 172)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] อาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ที่ได้รับการสนับสนุนทุน ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (20 Flagships)
 
     
                          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง ที่ได้รับการสนับสนุนทุน ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (20 Flagships) ภายใต้ความควบคุม และได้รับการคัดกรองจากอุทยานวิทยาศาตร์ภาคใต้...จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงวิทยาศาสตร์