คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
 (อ่าน 317)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] นิสิตระดับปริญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”
 
     
                     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561 ได้พิจารณารางวัลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอมอบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ให้กับผลงานเรื่อง "พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยกระบวนแบบสองขั้นตอน" ของ นายโอภาส ชูนุตร , นางสาวธนาภรณ์ รักการ , นางสาวนาริสา บินหะยีดิง โดยมี รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา